Lépjen velünk kapcsolatba:tel:

Adatkezelési Tájékoztató

Weco-Travel Kft. elkötelezett, hogy ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban kezeli.


Adatkezelő adatai, elérhetősége

- Adatkezelő megnevezése: Weco-Travel Idegenforgalmi Kft.
- Adatkezelő képviselője: Horváth Balázs
- Székhelye: 1053 Budapest, Szép u. 2.
- Telefonszáma: +36 1 266 9443
- E-mail címe: travel@wecotravel.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő adatai, elérhetősége

- megnevezése: p2m Informatika Kft.
- e-mail: adatvedelem@wecotravel.hu

 

Adatkezelés célja, időtartama

Marketing célú megkeresés, továbbá ajánlatkérés- és adás céljából történő kapcsolatfelvétel az Ön által megadott elérhetőségre.
Adatkezelés időtartama: marketing célú adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig; ajánlatadás esetén a jogi igényünk érvényesíthetőségének végéig.


Kezelt adatok köre

A kapcsolattartás és/vagy marketing célú megkeresés céljából megadott adatok (jellemzően: név, e-mail, telefonszám, levelezési cím, beosztás).


Adatkezelés jogalapja

Marketing célú megkeresés esetén önkéntes hozzájárulás, ajánlatadás esetén szerződés teljesítése (szerződés megkötését megelőző lépések megtétele) az Ön kérésére.


Adatfeldolgozók

ExpedIT Informatikai, Tanácsadó Kft, 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 5. emelet, Tel.: +36 30 210 6858
Qualysoft Informatikai Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 5., Tel.: +36 1 8899 800
COMPOFFICE-R Kft., 1141 Budapest, Benkő utca 10-14., Tel.: 36 1 468 30 73
  

Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 

Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Az érintett bármikor kérheti adatai helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá az kérhet az adatkezelésről teljeskörű konkrét tájékoztatást. Az érintett kérheti azt is, hogy vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. Ezeket a kéréseket az adatkezelő 1 hónapon belül teljesíti. Az érintetti jogok részletes tartalmát és érvényesítésük részletes feltételeit az adatkezelési szabályzat tartalmazza.

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során az adatkezelő jogszabályt sértett, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).


Elérhetőségei:

- székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
- postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
- honlap: naih.hu.

Ha az adatkezelés során az adatkezelő megsértette az érintett jogait, akkor az érintett (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.